Підписано 02.02.2021   перевірити підпис

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2020 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 2610100000
за КОПФГ 420
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 - Орган з питань культури, національностей та релігій
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 4060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
12 196 232.00 12 196 232.00 0.00 10 097 792.73 10 097 792.73 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
12 196 232.00 0.00 10 097 792.73 10 097 792.73 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
9 694 000.00 0.00 9 040 513.97 9 040 513.97 0.00
Оплата працi
2110
040
7 646 500.00 7 646 500.00 0.00 7 636 614.75 7 636 614.75 0.00
Заробiтна плата
2111
050
7 646 500.00 7 636 614.75 7 636 614.75
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
Нарахування на оплату працi
2120
070
2 047 500.00 2 047 500.00 1 403 899.22 1 403 899.22
Використання товарiв i послуг
2200
080
2 502 232.00 0.00 1 057 278.76 1 057 278.76 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
090
274 232.00 229 902.58 229 902.58
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
100
Продукти харчування
2230
110
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
120
438 000.00 437 458.51 437 458.51
Видатки на вiдрядження
2250
130
11 600.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
140
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
150
1 778 400.00 1 778 400.00 0.00 389 917.67 389 917.67 0.00
Оплата теплопостачання
2271
160
1 327 400.00 91 536.79 91 536.79
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
170
25 000.00 24 093.02 24 093.02
Оплата електроенергiї
2273
180
175 000.00 130 785.70 130 785.70
Оплата природного газу
2274
190
200 000.00 92 702.16 92 702.16
Оплата iнших енергоносiїв
2275
200
51 000.00 50 800.00 50 800.00
Оплата енергосервісу
2276
210
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
220
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
230
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
240
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
260
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
270
Поточнi трансферти
2600
280
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
290
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
300
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
310
Соцiальне забезпечення
2700
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
330
Стипендiї
2720
340
Iншi виплати населенню
2730
350
Iншi поточнi видатки
2800
360
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
370
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
390
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
410
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
420
Капiтальний ремонт
3130
430
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
440
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
450
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
470
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
480
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
490
Створення державних запасiв i резервiв
3150
500
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
510
Капiтальнi трансферти
3200
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
530
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
540
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
550
Капiтальнi трансферти населенню
3240
560
Внутрiшнє кредитування
4100
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
590
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
600
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
610
Зовнiшнє кредитування
4200
620
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
630
Iншi видатки
5000
640
723 832.00
Нерозподiленi видатки
9000
650