Підписано 16.04.2021   перевірити підпис

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1)
І квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5910136300
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 788 - Сумська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7881010 - Здійснення виконавчої влади у Сумській області
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів' (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу'
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Залишок на початок звітного року
Перераховано залишок
Отримано залишок
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього
у тому числі на рахунках в установах банків
усього
у тому числі
усього
у тому числі на рахунках в установах банків
Показники
перераховані з рахунків в установах банків
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього
у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів - усього
0
010
240 000.00 72 711.36 99 160.10 153 758.81
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
2
020
Від додаткової (господарської) діяльності
3
030
Від оренди майна бюджетних установ
4
040
167 288.64 99 160.10
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
5
050
Фінансування
8
060
72 711.36
Видатки – усього
x
070
240 000.00 18 112.65 0.00 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
080
180 000.00 18 112.65 0.00 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
090
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi
2110
100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата
2111
110
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
120
Суддівська винагорода
2113
130
Нарахування на оплату працi
2120
140
Використання товарiв i послуг
2200
150
137 600.00 9 658.25 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
160
47 801.64 935.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
170
Продукти харчування
2230
180
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
190
28 285.36 6 743.25
Видатки на вiдрядження
2250
200
6 000.00 1 980.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
210
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
220
55 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
230
55 513.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
240
Оплата електроенергiї
2273
250
Оплата природного газу
2274
260
Оплата iнших енергоносiїв
2275
270
Оплата енергосервісу
2276
280
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
300
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
310
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
330
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
340
Поточнi трансферти
2600
350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
360
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
370
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
380
Соцiальне забезпечення
2700
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
400
Стипендiї
2720
410
Iншi виплати населенню
2730
420
Iншi поточнi видатки
2800
430
42 400.00 8 454.40
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
440
60 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
450
60 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
460
60 000.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
480
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
490
Капiтальний ремонт
3130
500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
510
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
520
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
540
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
550
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
560
Створення державних запасiв i резервiв
3150
570
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
580
Капiтальнi трансферти
3200
590
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
600
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
610
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
620
Капiтальнi трансферти населенню
3240
630