Підписано 16.04.2021   перевірити підпис

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
І квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5910136300
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 788 - Сумська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7881010 - Здійснення виконавчої влади у Сумській області
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
5 267 656.00 1 673 202.00 0.00 1 660 644.14 1 655 115.72 5 528.42
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
5 267 656.00 0.00 1 660 644.14 1 655 115.72 5 528.42
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
5 123 275.00 0.00 1 646 333.24 1 646 333.24 0.00
Оплата працi
2110
040
4 197 958.00 0.00 1 346 561.83 1 346 561.83 0.00
Заробiтна плата
2111
050
4 197 958.00 1 346 561.83 1 346 561.83
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
Суддівська винагорода
2113
070
Нарахування на оплату працi
2120
080
925 317.00 300 768.00 299 771.41 299 771.41
Використання товарiв i послуг
2200
090
144 381.00 0.00 14 310.90 8 782.48 5 528.42
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
100
4 240.00 180.00 180.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
110
Продукти харчування
2230
120
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
130
57 960.00 7 306.70 7 306.70
Видатки на вiдрядження
2250
140
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
150
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
160
82 181.00 8 534.00 0.00 6 824.20 1 295.78 5 528.42
Оплата теплопостачання
2271
170
51 949.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
180
2 323.00 500.68 500.68
Оплата електроенергiї
2273
190
27 528.00 6 323.52 795.10 5 528.42
Оплата природного газу
2274
200
Оплата iнших енергоносiїв
2275
210
381.00
Оплата енергосервісу
2276
220
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
230
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
240
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
250
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
270
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
280
Поточнi трансферти
2600
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
300
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
310
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
320
Соцiальне забезпечення
2700
330
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
340
Стипендiї
2720
350
Iншi виплати населенню
2730
360
Iншi поточнi видатки
2800
370
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
400
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
410
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
420
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
430
Капiтальний ремонт
3130
440
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
450
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
460
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
480
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
490
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
500
Створення державних запасiв i резервiв
3150
510
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
520
Капiтальнi трансферти
3200
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
540
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
550
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
560
Капiтальнi трансферти населенню
3240
570
Внутрiшнє кредитування
4100
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
590
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
600
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
610
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
620
Зовнiшнє кредитування
4200
630
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
640
Iншi видатки
5000
650
11 100.00
Нерозподiленi видатки
9000
660