Підписано 23.04.2021   перевірити підпис

Звіт

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)
І квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 786 - Полтавська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7861010 - Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Форма складена за
спеціальним фондом

КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року)
Показники
на початок звітного року усього
на кінець звітного періоду (року)
списана за період з початку звітного рок
на початок звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року)
списана за період з початку звітного року
усього
з неї прострочена
усього
з неї
прострочена
термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи
0
010
Видатки - усього на утримання установи
1
020
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
030
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
040
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi
2110
050
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата
2111
060
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
070
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Суддівська винагорода
2113
080
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
090
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарiв i послуг
2200
100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
110
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
120
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування
2230
130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
140
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
160
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
170
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
180
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
190
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата електроенергiї
2273
200
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата природного газу
2274
210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
220
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу
2276
230
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
240
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
270
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
280
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
300
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
310
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
330
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
340
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї
2720
360
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
370
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
410
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
430
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
440
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
450
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
480
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
490
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
510
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
540
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
550
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
560
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Разом
9999
590
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00