Підписано 08.02.2024   перевірити підпис

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2023 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA74100390010268220
за КОПФГ 425
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 270 - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2707050 - Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
49 141 180.00 49 141 180.00 0.00 48 863 554.10 48 863 554.10 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
49 141 180.00 0.00 48 863 554.10 48 863 554.10 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
46 662 880.00 0.00 46 579 851.89 46 579 851.89 0.00
Оплата працi
2110
040
38 379 200.00 38 379 200.00 0.00 38 379 200.00 38 379 200.00 0.00
Заробiтна плата
2111
050
38 379 200.00 0.00 38 379 200.00 38 379 200.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Суддівська винагорода
2113
070
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
080
8 283 680.00 8 283 680.00 0.00 8 200 651.89 8 200 651.89 0.00
Використання товарiв i послуг
2200
090
2 478 300.00 0.00 2 283 702.21 2 283 702.21 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
100
162 300.00 0.00 162 300.00 162 300.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
110
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування
2230
120
3 000.00 3 000.00 0.00 2 972.10 2 972.10 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
130
124 500.00 0.00 124 500.00 124 500.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
140
16 300.00 0.00 16 300.00 16 300.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
160
2 172 200.00 2 172 200.00 0.00 1 977 630.11 1 977 630.11 0.00
Оплата теплопостачання
2271
170
451 500.00 0.00 451 500.00 451 500.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
180
70 200.00 0.00 52 424.98 52 424.98 0.00
Оплата електроенергiї
2273
190
1 217 400.00 0.00 1 045 766.79 1 045 766.79 0.00
Оплата природного газу
2274
200
298 100.00 0.00 294 345.59 294 345.59 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
210
135 000.00 0.00 133 592.75 133 592.75 0.00
Оплата енергосервісу
2276
220
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
230
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
240
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
270
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
280
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
300
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
310
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
330
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
340
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї
2720
350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
360
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
370
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
410
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
430
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
440
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
450
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
480
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
490
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
510
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
540
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
550
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
560
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внутрiшнє кредитування
4100
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
590
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
600
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
610
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
620
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Зовнiшнє кредитування
4200
630
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
640
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi видатки
5000
650
0.00 303 100.00
Нерозподiленi видатки
9000
660
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00