Підписано 03.11.2023   перевірити підпис

Звіт

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)
ІII квартал 2023 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA63120270010096107
за КОПФГ 150
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 07 - Орган з питань охорони здоров'я
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 2010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Форма складена за
загальним фондом

КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року)
Показники
на початок звітного року усього
на кінець звітного періоду (року)
списана за період з початку звітного рок
на початок звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року)
списана за період з початку звітного року
усього
з неї прострочена
усього
з неї
прострочена
термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи
0
010
Видатки - усього на утримання установи
1
020
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
030
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
040
Оплата працi
2110
050
Заробiтна плата
2111
060
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
070
Суддівська винагорода
2113
080
Нарахування на оплату працi
2120
090
Використання товарiв i послуг
2200
100
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
110
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
120
Продукти харчування
2230
130
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
140
Видатки на вiдрядження
2250
150
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
160
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
170
Оплата теплопостачання
2271
180
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
190
Оплата електроенергiї
2273
200
Оплата природного газу
2274
210
Оплата iнших енергоносiїв
2275
220
Оплата енергосервісу
2276
230
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
240
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
250
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
260
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
270
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
280
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
290
Поточнi трансферти
2600
300
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
310
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
320
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
330
Соцiальне забезпечення
2700
340
Виплата пенсiй i допомоги
2710
350
Стипендiї
2720
360
Iншi виплати населенню
2730
370
Iншi поточнi видатки
2800
380
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
390
Придбання основного капiталу
3100
400
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
410
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
420
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
430
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
440
Капiтальний ремонт
3130
450
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
460
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
470
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
480
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
490
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
500
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
510
Створення державних запасiв i резервiв
3150
520
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
530
Капiтальнi трансферти
3200
540
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
550
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
560
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
570
Капiтальнi трансферти населенню
3240
580
Разом
9999
590