Підписано 03.11.2023   перевірити підпис

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3)
ІII квартал 2023 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA63120270010096107
за КОПФГ 150
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 07 - Орган з питань охорони здоров'я
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 2010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)¹
Залишок на початок звітного року
Перераховано залишок
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
Показники
усього
у тому числі на рахунках в установах банків
усього
у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього
у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
Оплата працi
2110
040
Заробiтна плата
2111
050
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
Суддівська винагорода
2113
070
Нарахування на оплату працi
2120
080
Використання товарiв i послуг
2200
090
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
100
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
110
Продукти харчування
2230
120
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
130
Видатки на вiдрядження
2250
140
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
150
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
160
Оплата теплопостачання
2271
170
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
180
Оплата електроенергiї
2273
190
Оплата природного газу
2274
200
Оплата iнших енергоносiїв
2275
210
Оплата енергосервісу
2276
220
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
230
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
240
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
250
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
260
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
270
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
280
Поточнi трансферти
2600
290
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
300
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
310
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
320
Соцiальне забезпечення
2700
330
Виплата пенсiй i допомоги
2710
340
Стипендiї
2720
350
Iншi виплати населенню
2730
360
Iншi поточнi видатки
2800
370
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
380
Придбання основного капiталу
3100
390
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
400
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
410
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
420
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
430
Капiтальний ремонт
3130
440
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
450
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
460
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
470
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
480
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
490
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
500
Створення державних запасiв i резервiв
3150
510
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
520
Капiтальнi трансферти
3200
530
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
540
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
550
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
560
Капiтальнi трансферти населенню
3240
570
Внутрiшнє кредитування
4100
580
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
590
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
600
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
610
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
620
Зовнiшнє кредитування
4200
630
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
640
Iншi видатки
5000
650