Підписано 20.10.2021   перевірити підпис

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4)
ІII квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5910136300
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 788 - Сумська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7881010 - Здійснення виконавчої влади у Сумській області
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Залишок на початок звітного року
Перераховано залишок
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження коштів - усього
0
010
353 800.00 353 800.00 219 733.69
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
9
020
353 800.00 353 800.00
Фінансування
8
030
Видатки – усього
X
040
353 800.00 134 066.31
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
050
353 800.00 134 066.31
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
060
53 800.00 0.00
Оплата працi
2110
070
44 100.00 0.00
Заробiтна плата
2111
080
44 100.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
090
Суддівська винагорода
2113
100
Нарахування на оплату працi
2120
110
9 700.00
Використання товарiв i послуг
2200
120
300 000.00 134 066.31
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
130
170 000.00 121 138.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
140
Продукти харчування
2230
150
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
160
130 000.00 12 928.31
Видатки на вiдрядження
2250
170
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
180
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
190
0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
200
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
210
Оплата електроенергiї
2273
220
Оплата природного газу
2274
230
Оплата iнших енергоносiїв
2275
240
Оплата енергосервісу
2276
250
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
260
0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
270
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
280
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
290
0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
300
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
310
Поточнi трансферти
2600
320
0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
330
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
340
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
350
Соцiальне забезпечення
2700
360
0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
370
Стипендiї
2720
380
Iншi виплати населенню
2730
390
Iншi поточнi видатки
2800
400
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
410
0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
420
0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
430
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
440
0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
450
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
460
Капiтальний ремонт
3130
470
0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
480
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
490
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
500
0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
510
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
520
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
530
Створення державних запасiв i резервiв
3150
540
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
550
Капiтальнi трансферти
3200
560
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
570
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
580
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
590
Капiтальнi трансферти населенню
3240
600