Підписано 23.04.2021   перевірити підпис

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4)
І квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 786 - Полтавська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7861010 - Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Залишок на початок звітного року
Перераховано залишок
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження коштів - усього
0
010
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
9
020
0.00 0.00
Фінансування
8
030
0.00
Видатки – усього
X
040
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
050
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
060
Оплата працi
2110
070
Заробiтна плата
2111
080
0.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
090
0.00 0.00
Суддівська винагорода
2113
100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
110
0.00 0.00
Використання товарiв i послуг
2200
120
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
130
0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
140
0.00 0.00
Продукти харчування
2230
150
0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
160
0.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
170
0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
180
0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
190
Оплата теплопостачання
2271
200
0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
210
0.00 0.00
Оплата електроенергiї
2273
220
0.00 0.00
Оплата природного газу
2274
230
0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
240
0.00 0.00
Оплата енергосервісу
2276
250
0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
260
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
270
0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
280
0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
290
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
300
0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
310
0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
320
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
330
0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
340
0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
350
0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
360
Виплата пенсiй i допомоги
2710
370
0.00 0.00
Стипендiї
2720
380
0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
390
0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
400
0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
410
Придбання основного капiталу
3100
420
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
430
0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
440
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
450
0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
460
0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
470
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
480
0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
490
0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
500
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
510
0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
520
0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
530
0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
540
0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
550
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
560
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
570
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
580
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
590
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
600
0.00 0.00