Підписано 23.04.2021   перевірити підпис

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
І квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 786 - Полтавська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7861010 - Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
4 448 530.00 181 090.00 0.00 836 789.61 836 789.61 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
4 448 530.00 0.00 836 789.61 836 789.61 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
4 238 730.00 0.00 831 676.43 831 676.43 0.00
Оплата працi
2110
040
3 455 050.00 0.00 0.00 679 937.20 679 937.20 0.00
Заробiтна плата
2111
050
3 455 050.00 0.00 679 937.20 679 937.20 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Суддівська винагорода
2113
070
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
080
783 680.00 162 600.00 0.00 151 739.23 151 739.23 0.00
Використання товарiв i послуг
2200
090
209 500.00 0.00 5 113.18 5 113.18 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
100
18 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
110
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування
2230
120
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
130
17 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
140
38 000.00 0.00 1 331.82 1 331.82 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
160
136 500.00 0.00 0.00 3 781.36 3 781.36 0.00
Оплата теплопостачання
2271
170
74 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
180
5 500.00 0.00 754.79 754.79 0.00
Оплата електроенергiї
2273
190
57 000.00 0.00 3 026.57 3 026.57 0.00
Оплата природного газу
2274
200
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу
2276
220
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
230
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
240
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
270
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
280
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
300
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
310
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
330
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
340
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї
2720
350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
360
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
370
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
410
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
430
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
440
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
450
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
480
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
490
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
510
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
540
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
550
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
560
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внутрiшнє кредитування
4100
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
590
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
600
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
610
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
620
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Зовнiшнє кредитування
4200
630
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
640
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi видатки
5000
650
18 490.00
Нерозподiленi видатки
9000
660
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00