Підписано 21.07.2020   перевірити підпис

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІI квартал 2020 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 19 - Орган з питань інфраструктури
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 7470 - Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
975 000.00 975 000.00 0.00 30 500.00 30 500.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
975 000.00 0.00 0.00 30 500.00 30 500.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi
2110
040
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата
2111
050
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
070
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарiв i послуг
2200
080
975 000.00 0.00 0.00 30 500.00 30 500.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
090
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування
2230
110
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
120
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
140
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
160
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
170
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата електроенергiї
2273
180
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата природного газу
2274
190
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
200
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу
2276
210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
220
975 000.00 0.00 0.00 30 500.00 30 500.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
230
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
240
975 000.00 975 000.00 0.00 30 500.00 30 500.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
270
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
280
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
300
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
310
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
330
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї
2720
340
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
360
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
370
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
410
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
430
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
440
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
450
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
480
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
490
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
510
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
540
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
550
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
560
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внутрiшнє кредитування
4100
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
590
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
600
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
610
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Зовнiшнє кредитування
4200
620
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
630
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi видатки
5000
640
0.00
Нерозподiленi видатки
9000
650
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00