Підписано 10.04.2020   перевірити підпис

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4)
І квартал 2020 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 786 - Полтавська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7861010 - Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Залишок на початок звітного року
Перераховано залишок
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження коштів - усього
0
010
867 410.00 0.00 0.00 867 410.00 655 960.74
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
9
020
867 410.00 867 410.00
Фінансування
8
030
0.00
Видатки – усього
X
040
867 410.00 211 449.26
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
050
735 410.00 211 449.26
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
060
415 410.00 211 449.26
Оплата працi
2110
070
340 500.00 178 471.77
Заробiтна плата
2111
080
340 500.00 178 471.77
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
090
0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
100
74 910.00 32 977.49
Використання товарiв i послуг
2200
110
320 000.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
120
96 000.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
130
0.00 0.00
Продукти харчування
2230
140
0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
150
224 000.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
160
0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
170
0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
180
0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
190
0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
200
0.00 0.00
Оплата електроенергiї
2273
210
0.00 0.00
Оплата природного газу
2274
220
0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
230
0.00 0.00
Оплата енергосервісу
2276
240
0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
250
0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
260
0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
270
0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
280
0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
290
0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
300
0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
310
0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
320
0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
330
0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
340
0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
350
0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
360
0.00 0.00
Стипендiї
2720
370
0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
380
0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
390
0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
400
132 000.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
410
132 000.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
420
132 000.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
430
0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
440
0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
450
0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
460
0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
470
0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
480
0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
490
0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
500
0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
510
0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
520
0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
530
0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
540
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
550
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
560
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
570
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
580
0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
590
0.00 0.00