Підписано 25.10.2019   перевірити підпис

Звіт

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)
ІII квартал 2019 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 786 - Полтавська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7861010 - Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Форма складена за
спеціальним фондом

КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року)
Показники
на початок звітного року усього
на кінець звітного періоду (року)
списана за період з початку звітного рок
на початок звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року)
списана за період з початку звітного року
усього
з неї прострочена
усього
з неї
прострочена
термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи
0
010
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки - усього на утримання установи
1
020
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
030
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
040
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi
2110
050
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата
2111
060
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
070
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
080
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарiв i послуг
2200
090
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
110
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування
2230
120
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
140
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
160
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
170
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
180
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата електроенергiї
2273
190
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата природного газу
2274
200
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу
2276
220
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
230
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
240
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
270
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
280
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
300
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
310
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
330
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
340
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї
2720
350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
360
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
370
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
410
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
430
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
440
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
450
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
480
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
490
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
510
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
540
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
550
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
560
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Разом
9999
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00