Підписано 18.01.2019   перевірити підпис

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4)
ІV квартал 2018 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 786 - Полтавська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7861010 - Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Залишок на початок звітного року
Перераховано залишок
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження коштів - усього
0
010
558 480.00 558 480.00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
9
020
558 480.00 558 480.00
Фінансування
8
030
Видатки – усього
X
040
558 480.00 558 480.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
050
422 080.00 422 080.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
060
153 080.00 153 080.00
Оплата працi
2110
070
125 500.00 125 500.00
Заробiтна плата
2111
080
125 500.00 12 500.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
090
Нарахування на оплату працi
2120
100
27 580.00 27 580.00
Використання товарiв i послуг
2200
110
269 000.00 269 000.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
120
130 000.00 130 000.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
130
Продукти харчування
2230
140
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
150
139 000.00 139 000.00
Видатки на вiдрядження
2250
160
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
170
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
180
Оплата теплопостачання
2271
190
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
200
Оплата електроенергiї
2273
210
Оплата природного газу
2274
220
Оплата iнших енергоносiїв
2275
230
Оплата енергосервісу
2276
240
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
250
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
260
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
270
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
280
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
290
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
300
Поточнi трансферти
2600
310
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
320
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
330
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
340
Соцiальне забезпечення
2700
350
Виплата пенсiй i допомоги
2710
360
Стипендiї
2720
370
Iншi виплати населенню
2730
380
Iншi поточнi видатки
2800
390
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
400
136 400.00 136 400.00
Придбання основного капiталу
3100
410
136 400.00 136 400.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
420
136 400.00 136 400.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
430
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
440
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
450
Капiтальний ремонт
3130
460
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
470
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
480
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
490
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
500
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
510
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
520
Створення державних запасiв i резервiв
3150
530
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
540
Капiтальнi трансферти
3200
550
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
560
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
570
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
580
Капiтальнi трансферти населенню
3240
590