Підписано 18.01.2019   перевірити підпис

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2018 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5310100000
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 786 - Полтавська обласна державна адміністрація 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7861010 - Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
2 926 367.00 29 269 367.00 2 908 550.84 2 908 550.84
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
2 836 367.00 2 818 550.84 2 818 550.84
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
2 699 292.00 26 992 162.78 26 992 162.78
Оплата працi
2110
040
2 212 976.00 2 212 976.00 2 212 976.00 2 212 976.00
Заробiтна плата
2111
050
2 212 976.00 2 212 976.00 2 212 976.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
Нарахування на оплату працi
2120
070
486 316.00 486 316.00 486 286.78 486 286.78
Використання товарiв i послуг
2200
080
136 775.00 119 080.30 119 080.30
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
090
1 200.00 1 200.00 1 200.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
100
Продукти харчування
2230
110
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
120
15 370.00 15 363.73 15 363.73
Видатки на вiдрядження
2250
130
8 100.00 7 844.18 7 844.18
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
140
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
150
112 105.00 112 105.00 94 672.39 94 672.39
Оплата теплопостачання
2271
160
69 600.00 69 600.00 69 600.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
170
1 055.00 1 049.08 1 049.08
Оплата електроенергiї
2273
180
41 450.00 24 023.31 24 023.31
Оплата природного газу
2274
190
Оплата iнших енергоносiїв
2275
200
Оплата енергосервісу
2276
210
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
220
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
230
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
240
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
250
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
260
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
270
Поточнi трансферти
2600
280
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
290
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
300
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
310
Соцiальне забезпечення
2700
320
Виплата пенсiй i допомоги
2710
330
Стипендiї
2720
340
Iншi виплати населенню
2730
350
Iншi поточнi видатки
2800
360
300.00 207.76 207.76
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
370
90 000.00 90 000.00 90 000.00
Придбання основного капiталу
3100
380
90 000.00 90 000.00 90 000.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
390
90 000.00 90 000.00 90 000.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
400
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
410
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
420
Капiтальний ремонт
3130
430
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
440
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
450
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
460
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
470
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
480
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
490
Створення державних запасiв i резервiв
3150
500
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
510
Капiтальнi трансферти
3200
520
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
530
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
540
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
550
Капiтальнi трансферти населенню
3240
560
Внутрiшнє кредитування
4100
570
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
580
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
590
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
600
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
610
Зовнiшнє кредитування
4200
620
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
630
Iншi видатки
5000
640
114 970.00
Нерозподiленi видатки
9000
650
650.00