Підписано 17.01.2019   перевірити підпис

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2018 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 6310136900
за КОПФГ 150
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 07 - Орган з питань охорони здоров'я
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 2090 - Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

Показники
КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього
X
010
2 986 633.82 0.00 0.00 2 870 919.42 2 870 919.42 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
020
2 986 633.82 0.00 2 870 919.42 2 870 919.42 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
030
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi
2110
040
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата
2111
050
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
060
Нарахування на оплату працi
2120
070
Використання товарiв i послуг
2200
080
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
090
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
100
Продукти харчування
2230
110
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
120
Видатки на вiдрядження
2250
130
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
140
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
160
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
170
Оплата електроенергiї
2273
180
Оплата природного газу
2274
190
Оплата iнших енергоносiїв
2275
200
Оплата енергосервісу
2276
210
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
220
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
230
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
240
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
260
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
270
Поточнi трансферти
2600
280
2 986 633.82 0.00 2 870 919.42 2 870 919.42 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
290
2 986 633.82 2 870 919.42 2 870 919.42
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
300
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
310
Соцiальне забезпечення
2700
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
330
Стипендiї
2720
340
Iншi виплати населенню
2730
350
Iншi поточнi видатки
2800
360
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
370
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
390
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
410
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
420
Капiтальний ремонт
3130
430
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
440
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
450
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
470
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
480
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
490
Створення державних запасiв i резервiв
3150
500
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
510
Капiтальнi трансферти
3200
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
530
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
540
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
550
Капiтальнi трансферти населенню
3240
560
Внутрiшнє кредитування
4100
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
580
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв
4111
590
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям
4112
600
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
610
Зовнiшнє кредитування
4200
620
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв
4210
630
Iншi видатки
5000
640
Нерозподiленi видатки
9000
650