Підписано 12.02.2020   перевірити підпис

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1)
ІV квартал 2019 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 8039100000
за КОПФГ 425
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіти і науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 - Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів' (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу'
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня

КЕКВ та/або ККК
Код рядка
Затверджено на звітний рік
Залишок на початок звітного року
Перераховано залишок
Отримано залишок
Надійшло коштів за звітний період (рік)
Касові за звітний період (рік)
Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього
у тому числі на рахунках в установах банків
усього
у тому числі
усього
у тому числі на рахунках в установах банків
Показники
перераховані з рахунків в установах банків
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього
у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів - усього
0
010
39 367 301.00 5 266 707.81 0.00 0.00 15 295 143.13 19 100 421.63 18 775 109.74 0.00
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
2
020
15 580 353.00 15 838 197.33
Від додаткової (господарської) діяльності
3
030
3 225 097.00 3 262 224.30
Від оренди майна бюджетних установ
4
040
0.00 0.00
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
5
050
0.00 0.00
Фінансування
8
060
20 561 851.00
Видатки – усього
x
070
39 367 301.00 20 887 162.83 0.00 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ
2000
080
24 100 931.00 17 488 149.41 0.00 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату
2100
090
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi
2110
100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата
2111
110
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв
2112
120
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi
2120
130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарiв i послуг
2200
140
24 100 931.00 17 488 149.41 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2210
150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
160
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування
2230
170
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних)
2240
180
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки на вiдрядження
2250
190
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення
2260
200
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання
2271
220
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення
2272
230
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата електроенергiї
2273
240
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата природного газу
2274
250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв
2275
260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу
2276
270
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2280
280
24 100 931.00 17 488 149.41 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм
2281
290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
300
24 100 931.00 17 488 149.41 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
310
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2410
320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2420
330
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти
2600
340
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
2610
350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620
360
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630
370
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення
2700
380
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги
2710
390
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї
2720
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню
2730
410
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки
2800
420
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ
3000
430
15 266 370.00 3 399 013.42 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу
3100
440
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
450
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла
3121
470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв
3122
480
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт
3130
490
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)
3131
500
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв
3132
510
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя
3140
520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
3141
530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв
3142
540
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
550
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв
3150
560
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв
3160
570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти
3200
580
15 266 370.00 3 399 013.42 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)
3210
590
15 266 370.00 3 399 013.42 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
3220
600
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
3230
610
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню
3240
620
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00